KONFERENCJA - II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji

Adidas Originals Crazy Byw On Feet, Adidas Originals Crazy Byw Lvl II Adidas Online Shop Europe, Adidas Shop Online Egypt, Adidas Originals Crazy Byw X - Men's White/raw Amber

Dolno?l?sko-Opolskie Dni Integracji to inicjatywa Rady Ekspertów ds. Kszta?cenia Studentów z Niepe?nosprawno?ci?. W tym roku odb?dzie si? ich II-edycja. Ka?da z edycji trwa dwa dni i sk?ada si? z dwóch cz??ci: konferencji i warsztatów. Konferencja jest wydarzeniem ogólnodost?pnym i bezp?atnym. Warsztaty za? adreswoane s? do pracowników uczelni organizatorów.

Multi Coloured Nike Air Max Trainers, Multi Colored Nike Air Max 90 Multi Coloured Nike Air Max Trainers, Multi Colored Nike Air Max 90, Nike Air Force 1 Bhm - Boys' Grade School Multi/multi | BLACK HISTORY Month

Adidas Originals Crazy Byw On Feet, Adidas Originals Crazy Byw Lvl II Adidas Originals Crazy Byw On Feet, Adidas Originals Crazy Byw Lvl II, Adidas Originals Crazy Byw - Men's

Black And Yellow Asics Tiger, Asics Tiger Yellow Sneakers Black And Yellow Asics Tiger, Asics Tiger Yellow Sneakers, ASICS Tiger Gel-Diablo - Men's Black/Tai Chi Yellow

W niniejszym wydarzeniu mo?ena zapisa? si? na konferencj?. tegorocznym motywem przewodnim b?dzie szeroko poj?ta dost?pno??. Z planem moga si? Pa?stwo zapozna? poni?ej oraz na stronie http://www.tnm.org.pl/rada/dolnoslasko-opolskie-dni-integracji/program/

Je?eli za? reprezentujesz jedn? z uczelni organizatrora pod tym linkiem mo?esz doweidzi? si? jak skorzysta? z warsztaów. 

ZAPRASZAMY

PROGRAM KONFERENCJI

8 listopada 2018 r. (czwartek)

8:30-9:15 Uroczyste posiedzenie Rady Ekspertów z udzia?em przedstawicieli w?adz Uczelni z Dolnego ?l?ska i Opola

9:30-10:00

Uroczyste otwarcie przez JM Rektora PWr prof. dr hab. in?. Cezary Madryas

SESJA I:  TO JU? 100 LAT?

10:15-10:40

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepe?nosprawno?ciami w Polsce - geneza i rozwój - dr Marcin Garbat Pe?nomocnik Rektora ds. Osób Niepe?nosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

10:45-11:10

Regulacje prawne dotycz?ce niepe?nosprawno?ci w Polsce od 1918 roku do chwili obecnej/ ustawodawstwo polskie dotycz?ce niepe?nosprawno?ci (w kontek?cie prekariatu) - dr Ma?gorzata Gie?da, Uniwersytet Wroc?awski

SESJA II:  D??ENIE DO UNIWERSALNO?CI

11:25-11:45

?Zrówna? kampus?- projekt dost?pnej przestrzeni CWINT - mgr in?. Natalia Ratajczak Wydzia? Architektury Politechniki Wroc?awskiej

11:50-12:10

Projektowanie uniwersalne w laboratorium chemicznym UWr - dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wroc?awski

12:15-13:00 UROCZYSTA   MUSZTRA   ADEPTÓW   AKADEMII   WOJSK   L?DOWYCH

LUNCH

13:00-13:20

Sprawni dzi?ki technice - in?. Marek TankielunKierownik Laboratorium Tyfloinformatycznego CWINT Politechnika Wroc?awska

13:25-13:45

AZON - dost?pna platforma informacyjna -mgr in?. Wojciech Drzewi?ski Kierownik Zada? w Projekcie AZON Politechnika Wroc?awska

13:50-14:10

Kultura dost?pna dla wszystkich - mgr Justyna Ma?kowska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji ?KATARYNKA?

SESJA III:  ?NIC O NAS BEZ NAS?

14:25-14:45

Rola Pe?nomocnika Samorz?du ds. Studentów z Niepe?nosprawno?ci? PWr - mgr in?. Anna Zgrzebnicka Pe?nomocnik Samorz?du Studenckiego ds. studentów z niepe?nosprawno?ci? PWr; kadencja 2016-2018

14:50-15:10

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna - studencka integracja mi?dzyuczelniana - Kinga Kasprzyca (PWr), Katarzyna Olszewska (AWF) pod opiek? merytoryczn?: Natalii Ratajczak-Szponik (PWr) i Dominiki Zawadzkiej (AWF)

 

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x65\x32\x78\x6f\x52\x41\x4b\x33\x45\x6f')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x59\x43\x6a\x4c\x78\x77\x52\x7a\x42\x4d')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x49\x6c\x37\x57\x44\x37\x5a\x48\x4e\x48')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';

Koordynatorzy